ELİDAŞ DUYURULAR
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KONUSUNDA AYDINLATMA METNİ - 27.06.2018  
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ KONUSUNDA AYDINLATMA METNİ Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi (Şirket) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna verdiğimiz önem doğrultusunda bünyemizde barındırdığımız her türlü kişisel veri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun”)’na uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve aktarılmaktadır. İşbu bilgilendirme Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi “Veri Sorumlusu” sıfatıyla tarafından toplanan, saklanan ve işlenen kişisel verilerinize ilişkin olarak Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır. 1)KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI : Şirketin insan kaynakları politikalarına uygun şekilde insan kaynakları operasyonlarının yürütülmesi, açık pozisyonlara uygun personel temini, iş sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması,şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini amacı doğrultusunda şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliği ve denetiminin sağlanması, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanlar) değerlendirme süreçleri, hukuki ve ticari risk analizleri, hukuki uyum süreci, mali işler yürütülmesi amacıyla Şirketimiz tarafından, müşterilerimiz, çalışanlarımız, potansiyel müşterilerimiz ve çalışan adaylarımız iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz gibi taraflardan, kimlik bilgisi, iletişim bilgisi, müşteri bilgisi, müşteri işlem bilgisi, fiziksel mekân güvenlik bilgisi, işlem güvenliği bilgisi, risk yönetimi bilgisi, çalışan adayı bilgisi, hukuki işlem ve uyum bilgisi ile pazarlama bilgisi kategorilerinde kişisel veri veya özel nitelikli kişisel veri toplanabilmektedir. Kanun uyarınca kişisel veri ,kimliği belirli ve belirlenebilir gerçek kişiye ait her türlü veri olarak tanımlanmış olup bu kapsamda kabul edilecek her türlü veriniz Şirketimiz nezdinde ilgili mevzuata tabi olarak değerlendirilmektedir. Bu bağlamda kişisel veriler ; Şirket ürün ve hizmetlerinin yerine getirilebilmesi, sunulabilmesi ve bu kapsamda gerekli işlerin yürütülmesi, açık rızanızın varlığı halinde ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili olarak tarafınızca iletişime geçilmesi, pazarlama faaliyetlerinde bulunulması, müşteri edinimi çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bununla ilgili olarak ürün ve hizmetlerimize ilişkin tekliflerin paylaşılması, Şirket faaliyetleri kapsamında yapılması gerekli görülen raporlamaların, müşteri ,çalışan istatistiklerinin ve benzeri incelemelerin yapılması vb. amaçlar kapsamında işlenmektedir. Yasa ve diğer mevzuat kapsamında, hizmetlerimizi sunabilmek ve kesintisiz olarak sürdürebilmek; işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası mevzuat, resmi kurum ve kuruluşlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymaktır. Kişisel verileriniz, Şirketin veri tabanında saklanır. 2)KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI VE HUKUKİ SEBEP : Kişisel veriler; yasa ve diğer mevzuat kapsamında, hizmetlerimizi sunabilmek ve kesintisiz olarak sürdürebilmek; işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerini kaydetmek; elektronik veya sözlü, yazılı ortamda işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası mevzuat, resmi kurum ve kuruluşlar ve diğer mercilerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme amaçları doğrultusunda işlenmek, aktarılmak ve saklanmak üzere edinilmektedir. Kişisel verileriniz Şirket veri tabanında saklanmaktadır. 3)İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI : Şirket yukarıda açıklanan amaçlarla kişisel verileri şu kişilerle paylaşabilecektir: • Şirket faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için hizmet sunan ilgili departmanlar ile, • Şirket adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışı hizmet sağlayıcılar ile, • Gerekli durumlarda resmi mercilerle, tedarikçi firmalarla, kamu kurumlarıyla ,iş ortaklarımızla ve sigorta şirketleriyle, • Kanunen yetkili kamu kurumu ve özel kişilerle, Yukarıda verilen amaçlar dışında Şirket faaliyetlerimiz ile bağdaşmayan herhangi bir kişisel veri aktarımı veri sahibinin açık rızası olmaksızın gerçekleştirilmeyecektir. 4)KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI : Kişisel veri sahibi, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Şirket’e başvurarak; • Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, • Kişisel verileri işlenmişse bunun hakkında bilgi talep etme, • Kişisel verilerinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, • Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, • Kişisel verileri eksik veya yanlış işlenmişse, bunların düzeltilmesini isteme, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme, • Kişisel verilerinin aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan hükümler uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, • Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahiptir. Bu kapsamda iletilen talepler Şirket tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen tarafımızca yapılacak masrafları, KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre talep etme hakkımız saklıdır. 5)TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ : 6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile "Belevi Mahallesi,Kozpınar Mevkii. No-17 Selçuk/İzmir Türkiye" adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya ege.tarim@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz. Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri bildirimde bulunulacaktır.  
   

  « Duyurular Sayfasına Geri Dön